Announcements

Panel: “Welfare Provision and Its Politics in Emerging Markets: The Case of Brazil”

Author: Social Policy Center - Sosyal Politika Merkezi

Koç University Social Policy Center cordially invites you to the panel, / Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi tarafından düzenlenen panele sizi de davet etmek isteriz:

“Welfare Provision and Its Politics in Emerging Markets: The Case of Brazil” / “Yükselen Piyasalarda Refah Sağlayıcı Hizmetler ve Refah Siyaseti: Brezilya Örneği”

 

Date/Tarih: 20 May 2013, Monday / 20 Mayıs 2013, Pazartesi

Time/Saat: 15:00 

Place/Yer: Koç University Research Center for Anatolian Civilizations / Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi

İstiklal Caddesi No: 181 Merkez Han 34433 Beyoğlu Istanbul

 

Speakers/Konuşmacılar: 

Sonia Draibe, “The Development of Brazilian Welfare System” / “Brezilya Refah Sisteminin Gelişimi 

Sonia Draibe is a professor of political science at the Institute of Economics, State University of Campinas (Unicamp), Brazil, Senior Researcher in the Unicamp Group on Public Policies (NEPP), and Director of the Social Capacity Building Association. Her areas of interest and publication include public policy, social protection systems in Latin America, and poverty reduction initiatives. She is the author of Latin America: A New Developmental Welfare State in the Making from Palgrave Macmillan.

Sonia Draibe Brezilya’da Campinas Devlet Üniversitesi (Unicamp) Ekonomi Enstitüsü’nde siyaset bilimi profesörü, Unicamp Kamu Siyaseti Grubu’nda (NEPP) araştırmacı ve Sosyal Kapasite Geliştirme Derneği yöneticisi. İlgi alanları arasında kamu siyaseti, Latin Amerika’da sosyal koruma sistemleri ve yoksulluğu azaltma girişimleri var. Palgrave Macmillan Yayınları’ndan çıkan Latin Amerika: Oluşmakta Olan Yeni Bir Kalkınmacı Refah Devleti başlıklı kitabın yazarı.

Alvaro Comin, “Impact of Changing Social Structures on Social Policy in Brazil” / “Brezilya’da Değişen Sosyal Yapıların Sosyal Politikaya Etkisi”

Alvaro Comin is a professor of sociology and he is currently a faculty member at King’s College, London. Before, he was a working for the University of São Paulo and he served as the president of the Brazilian Centre for Analysis and Planning (CEPRAP), a very influential non-profit making research institution based in São Paulo. He was also the editor of the center’s journal Novos Estudos Cebrap. His work focuses on economic development and social inequalities.

Alvaro Comin Londra, King’s College’da Sosyoloji profesörü. Öncesinde São Paulo Üniversitesi’nde çalışıyordu ve São Paulo’da etkili bir kâr-amaçlı olmayan araştırma Merkezi olan Brezilya Analiz ve Planlama Merkezi’nin (CEPRAP) yöneticiliğini yaptı. Ayrıca, Merkezin dergisi Novos Estudos Cebrap’ın editörüydü. Ekonomik kalkınma ve toplumsal eşitsizlikler üzerine çalışmaktadır.

 

Erdem Yörük, “The Politics of Welfare Provision in Emerging Markets” / “Yükselen Piyasalarda Refah Hizmetleri Siyaseti”

Erdem Yörük is an assistant professor of sociology at Koç University. His research focuses on the political causes of welfare state development. He examines how welfare policies are shaped by state efforts to contain and mobilize grassroots politics in emerging markets. His current research project compares politics of welfare provision in Brazil and Turkey.

Erdem Yörük Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır. Araştırmaları, refah devleti gelişiminin siyasi nedenlerine odaklanıyor. Yörük, yükselen piyasalarda refah politikalarının, devletin aşağıdan siyaseti muhafaza etme ve harekete geçirme amaçlı çabalarıyla nasıl şekillendiğini inceliyor. Yörük’ün şu an yürüttüğü araştırma projesi, Brezilya ve Türkiye’de refah hizmet sunumu siyasetlerinin karşılaştırılması üzerine.

 

All talks will be in English. / Tüm konuşmalar İngilizce olacaktır.